Berlin, ca. 1977 – Wachturm vor der S-Bahn an den Liesenbrücken (Fotograf: Conrad Bicker)

Berlin, ca. 1977

Wachturm vor der S-Bahn an den Liesenbrücken

Unter der S-Bahntrasse an den Liesenbrücken führt der asphaltierte Postenweg der Grenztruppen an einem Wachturm Typ BT-11 hindurch.