Berlin, 1961 – Stacheldrahtzaun am Friedhof Pankow III (Fotograf: Wolfgang Schubert)

Berlin, 1961

Stacheldrahtzaun am Friedhof Pankow III

Mehrreihiger Stacheldrahtzaun auf dem Friedhofgelände Pankow III an der Sektorengrenze zu West-Berlin.