Berlin, ca. 1977 – Graffito an der Fassadenmauer der Bernauer Straße (Fotograf: )

Berlin, ca. 1977

Graffito an der Fassadenmauer der Bernauer Straße

Auf der Fassadenmauer an der Bernauer Straße ist ein großer Schriftzug: "Die Mauer muß weg" aufgemalt.