Berlin, ca. 1977 – Passanten vor der Fassadenmauer an der Bernauer Straße (Fotograf: Conrad Bicker)

Berlin, ca. 1977

Passanten vor der Fassadenmauer an der Bernauer Straße

Passanten laufen an der Bernauer Straße an den Restfassaden der abgerissenen Grenzhäuser entlang.