Berlin, 1990 – Graffito an der Hinterlandmauer am Invalidenfriedhof (Fotograf: Detlef Gallinge)

Berlin, 1990

Graffito an der Hinterlandmauer am Invalidenfriedhof

Graffito an der geweißten Hinterlandmauer, vermutlich am Invalidenfriedhof.