Berlin, 10. November 1989 – Feiernde Menschenmenge am Tag nach dem Mauerfall am Brandenburger Tor (Fotograf: Detlef Machmüller)

Berlin, 10. November 1989

Feiernde Menschenmenge am Tag nach dem Mauerfall am Brandenburger Tor

Feiernde Menschenmenge auf dem Platz des 18. März und auf der Grenzmauer am Brandenburger Tor.