Berlin, ca. 1968 – Grenzmauer am Ostufer der Spree an der Schillingbrücke (Fotograf: Wolfgang Böttger)

Berlin, ca. 1968

Grenzmauer am Ostufer der Spree an der Schillingbrücke

Grenzmauer mit Stacheldraht am Ostufer der Spree an der Schillingbrücke.